เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416495
version : 3
ชื่อวิชา : สหกิจศึกษาทางภาษาและวรรณกรรมไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การฝึกปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานเต็มเวลา ในหน่วยงานภาครัฐ หรือสถานประกอบการเอกชนทางด้านภาษาไทย หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน นำเสนอผลการปฏิบัติงาน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Apprentice as a full time staff in approved public or private workplace in an area related to Thai or related field, preparing report detailing the needs of the workplace, oral report presentation