เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416492
version : 3
ชื่อวิชา : โครงงานพิเศษทางภาษาและวรรณกรรมไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ลักษณะด้านวิชาชีพที่เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมในองค์กรต่าง ๆ การเตรียมการฝึกปฏิบัติงาน การฝึกปฏิบัติงานเพื่ออาชีพที่เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมไทย การรายงานผลและการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในรูปแบบโครงงานพิเศษทางภาษาและวรรณกรรมไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Characteristics of professions related to language and culture, practical experience preparation, professional experience practice related to Thai language and literature, reporting the practical experience in the form of Thai language andliterature projects