เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416491
version : 4
ชื่อวิชา : สัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมายของการสัมมนา การกำหนดประเด็น การสืบค้นและการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาด้านภาษาและวรรณกรรมไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning of a seminar, issues and ideas, review and presentation on the study of Thai language and literature