เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416434
version : 3
ชื่อวิชา : วรรณกรรมอีสาน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ลักษณะ อัตลักษณ์และคุณค่าในด้านต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทกับสังคมอีสาน การสืบสานและการนำคุณค่าไปประยุกต์ใช้ให้สมสมัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Definitions, characteristics, identity and value in various aspects, relationships between text and Isan Society, inheritance and value applying in the current situations