เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416433
version : 4
ชื่อวิชา : วรรณกรรมพุทธศาสนา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมพุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะเด่นด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และวรรณศิลป์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Relations between Buddhist literature and society and culture, special characteristics of patterns, contents, concepts, and the art of literature