เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416432
version : 4
ชื่อวิชา : การแปรรูปวรรณกรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : คุณสมบัติของนักแปรรูปวรรณกรรม นาฏยกระบวนทัศน์ แบบรูปของบทละคร วัจนลีลาของบทสนทนา การปะติดความ การหยิบยืม การดัดแปลง การแปรรูปวรรณกรรมเพื่อการอ่านเป็นวรรณกรรมเพื่อการแสดง วรรณกรรมเพื่อการแสดงเป็นวรรณกรรมเพื่อการอ่าน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Qualifications of a literature transmutator, dramatic paradigms, styles of theatre scripts, dialogue stylistics, collage, borrowing, adaptation, transmutation of reading literature to literature for performance and vice versa