เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416431
version : 5
ชื่อวิชา : วรรณดดีเปรียบเทียบ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเปรียบเทียบ กระบวนทัศน์สหชาติ สหศาสตร์ สหศิลป์และสหบท วรรณกรรมคัดสรร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Knowledge of comparative literature inter-paradigm, interdiscipines and arts, intertextuality, selected literature