เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416414
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษากับการแปล
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ศาสตร์การแปล การแปลประโยคและข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Science of translation, English-Thai and Thai-English translation of sentences and passages in everyday life