เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416339
version : 1
ชื่อวิชา : วรรณกรรมไทยหลังสมัยใหม่
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิด ทฤษฎีหลังสมัยใหม่ ความเป็นมา พัฒนาการ วรรณกรรมคัดสรร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Postmodern concepts and theories, background and development, selected literature