เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416335
version : 3
ชื่อวิชา : วรรณกรรมรักร่วมเพศ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมายและขอบเขต พัฒนาการ ภาพลักษณ์และประสบการณ์รักร่วมเพศในวรรณกรรม บริบททางสังคมและการเมือง เพศวิถีและวรรณกรรมคัดสรร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meanings and scope, development, images and experiences of homosexual in literature, social and political contexts, sexuality, and selected literature