เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416333
version : 5
ชื่อวิชา : วรรณกรรมวิจารณ์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การวิจารณ์วรรณกรรมเบื้องต้น ทฤษฎีตะวันออกและตะวันตกกับวรรณกรรมไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Introduction to literary criticism, Eastern and Western theories and Thai literature