เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416331
version : 5
ชื่อวิชา : การอ่านตัวบทภาษาอังกฤษทางภาษาและวรรณกรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการอ่านตัวบทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรม ศัพท์เฉพาะทางภาษาและวรรณกรรม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of English reading skills on language and literary texts, terminology of language and literature