เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416324
version : 3
ชื่อวิชา : การสื่อสารกับสื่อใหม่
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : กระแสโลกาภิวัตน์ สื่อใหม่ การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Globalization, new media, communication and change