เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416321
version : 4
ชื่อวิชา : การเขียนบท
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้ขั้นพื้นฐานของการเขียนบท องค์ประกอบ รูปแบบและลักษณะการเขียนบทประเภทต่าง ๆ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic knowledge of script writing, components, patterns and characteristics of various types of script writing