เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416317
version : 2
ชื่อวิชา : การวิเคราะห์วาทกรรมขั้นแนะนำ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาระดับข้อความ โครงสร้างข้อความประเภทต่าง ๆ กลวิธีทางภาษาในข้อความและวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ขั้นแนะนำ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic knowledge of the notion of discourse, various types of discourse structures, discursive strategies and introduction to critical discourse analysis