เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416316
version : 3
ชื่อวิชา : ภาษากับความหมาย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ขอบเขตและการศึกษา แนวคิดทฤษฎี ประเภทของคำและความหมาย ความหมายตรง ความหมายอ้อม การเปลี่ยนแปลงความหมาย ประเด็นภาษากับความหมายในสังคมไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Scope and study, concepts and theories, types of words and meanings direct and indirect meanings, changes in meanings, issues of language and meanings in Thai society