เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416315
version : 3
ชื่อวิชา : ภาษากับสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ขอบเขต ความสำคัญ ประเภท บทบาทของภาษาในสังคม วัจนลีลา ภาวะหลายภาษา ทัศนคติของคนในสังคมต่อภาษาและผู้พูด ปัจจัยทางสังคมที่ทำให้ภาษาแปรเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงภาษา กรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Scope, importance, types and roles of language in society, style, multi-linguistics situations, people’s attitudes towards language and speakers, social factors on language variation, language change, case study