เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416314
version : 4
ชื่อวิชา : เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดพื้นฐาน พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ การถ่ายเสียงภาษาไทยโดยใช้สัทอักษรสากล ทฤษฎีหน่วยเสียง การวิเคราะห์ระบบเสียงภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Fundamental concepts, consonants, vowels, and tones, phonetic transcription of Thai sounds using IPA, phoneme theory, analyzing Thai sound system