เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416313
version : 5
ชื่อวิชา : ภาษาไทยถิ่น
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ลักษณะและความสำคัญของภาษาถิ่น วิธีการศึกษาภาษาถิ่น ภาษาถิ่นต่าง ๆ ของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาถิ่นอื่นกับภาษาถิ่นกลาง บทบาทและสถานภาพของภาษาถิ่นในประเทศไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Characteristics and importance of dialects, methods of dialect studies, various Thai dialects, relations of different local dialects and central Thai dialect, roles and status of dialects in Thailand