เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416312
version : 5
ชื่อวิชา : ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : สาเหตุและวิธีการรับคำ สำนวนจากภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การปรับศัพท์ การบัญญัติศัพท์ การสร้างคำในภาษาไทยและศัพท์สันนิษฐาน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Causes and methods of adoption of words and expressions from foreign languages, foreign languages in Thai language, vocabulary adaptation, word coining, word formation in Thai and words of uncertain etyma