เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416311
version : 5
ชื่อวิชา : การเขียนสร้างสรรค์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมายและลักษณะเฉพาะของการเขียนสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนสร้างสรรค์ การใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนสารคดี บันเทิงคดีและงานเขียนสร้างสรรค์คัดสรร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meanings and characteristics of creative writing, components and types of creative writing, efficiency of language use, non-fiction, fiction, and selected creative works