เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416237
version : 1
ชื่อวิชา : วรรณกรรมสตรี
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมายและขอบเขต พัฒนาการ ภาพลักษณ์และประสบการณ์สตรีในวรรณกรรม บริบททางสังคมและการเมือง เพศวิถี วรรณกรรมคัดสรร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning and scope, development, images and experiences of women in literature, social and political contexts, sexuality, selected literature