เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416234
version : 3
ชื่อวิชา : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : พระราชกรณียกิจด้านวรรณกรรม กลการประพันธ์ วรรณทรรศน์เกี่ยวกับชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์ วาทวิเคราะห์และพลังฝีมือ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Literary engagement of King Rama IX, devices, literary perception of national, religious, and royal institutions, speech analysis, and tour de force