เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416231
version : 5
ชื่อวิชา : พัฒนาการวรรณกรรมไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมไทย วรรณกรรมไทยสมัยต่าง ๆ พัฒนาการของวรรณกรรมไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Knowledge of Thai literature, Thai literature in different periods, development of Thai literature