เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416224
version : 3
ชื่อวิชา : การพูดทางวิทยุและโทรทัศน์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประเภทของการพูดทางวิทยุและโทรทัศน์ การอ่านออกเสียง การใช้เสียงในงานวิทยุและโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ เกณฑ์การประเมินและทดสอบผู้ประกาศข่าว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Types of radio and television speeches, pronunciation, voice usage in various radio and television programs, announcer evaluating and assessing criteria