เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416223
version : 3
ชื่อวิชา : ความรู้เบื้องต้นทางสื่อสารมวลชน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ประเภท บทบาท หน้าที่ อิทธิพลของการสื่อสารมวลชนทั้งระดับบุคคลและสังคม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meanings, types, roles, duties, and influence of mass communication at both individual and social levels