เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416222
version : 3
ชื่อวิชา : การรู้เท่าทันสื่อ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ความสำคัญและประเภทของสี่อ การวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่าและสังเคราะห์สื่อประเภทต่าง ๆ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meanings, importance and types of media, analysis, interpretation, evaluation and synthesis of various kinds of media