เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416221
version : 4
ชื่อวิชา : ภาษากับการสื่อสารมวลชน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสื่อสารมวลชน วัจนภาษา และอวัจนภาษาในสื่อสารมวลชน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Relationship between language and mass communication, verbal language and non-verbal language