เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416212
version : 5
ชื่อวิชา : การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการรับและส่งสารที่มีประสิทธิผล การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารโดยการฟัง พูด อ่าน และเขียน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of effective receiving and sending messages, an analysis and synthesis of messages by listening, speaking, reading and writing