เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416211
version : 5
ชื่อวิชา : ลักษณะภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : โครงสร้างระบบเสียงและไวยากรณ์ หมวดคำ การสร้างคำ วลีและประโยค และทฤษฎีการวิเคราะห์ภาษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Phonological and grammatical structures, word classes, word formation, phrases and sentences, and linguistic analyzing theories