เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416113
version : 5
ชื่อวิชา : การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างมีประสิทธิผล กระบวนการและกลวิธีการรับและส่งสารในสถานการณ์ต่างรูปแบบ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Effectively listening, speaking, reading and writing, procedure and methodology of receiving and sending messages in various situations