เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416103
version : 2
ชื่อวิชา : วรรณกรรมหมอลำ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วิวัฒนาการหมอลำ ทำนองลำ กลอนลำ หมอลำเรื่อง หมอลำซิ่ง ศิลปินหมอลำ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of Morlum; Morlum tune, lyrics, Morlumreung, Morlumsing, Morlum Artists