เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416102
version : 3
ชื่อวิชา : พิธีกรมืออาชีพ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ลักษณะและคุณสมบัติที่ดีของพิธีกร บทบาทและหน้าที่ หลักการพูดเบื้องต้น สาระระเบียบ ข้อปฏิบัติ ประเพณีและมารยาทที่พิธีกรพึงรู้ ทางก้าวสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Characteristics and qualifications of the host, roles and functions, basic speaking principles, contents, rules, practices, customs and manners for the host, guidelines for a professional host