เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416101
version : 3
ชื่อวิชา : การแต่งคำประพันธ์และอ่านทำนอง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ลักษณะเฉพาะของการอ่านทำนอง ลีลาและน้ำเสียงในการอ่านทำนอง ทำนองหลวง ทำนองพราหมณ์ ทำนองนักเรียน ทำนองชาวบ้าน ทำนองพื้นถิ่น ลักษณะ องค์ประกอบ วิวัฒนาการ ประเภท หลักและการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองประเภทต่าง ๆ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Characteristics of Thai Rhythmic Poetry recitation, style and tone in the recitation of Thai Rhythmic Poetry including royal court style, Brahman style, student style, common style,and regional style characteristics, components, evolution, types and principles of writing different kinds of poems