เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 415100
version : 1
ชื่อวิชา : ความตระหนักรู้ข้ามวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดพหุวัฒนธรรมและแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โลกาภิวัตน์ในระดับชุมชนและองค์กร ปรากฏการณ์ทางสังคมในชุมชนและในองค์กรที่สะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เครื่องมือสำหรับทำความเข้าใจชุมชนและองค์กรในสังคมพหุวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : The concept of multiculturalism and related concepts and theories, globalization at community and organization levels, social phenomena reflecting multicultural aspects in communities and organizations, cross-culturalcommunications, tools for multicultural communities and organizations studies