เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 000176
version : 1
ชื่อวิชา : ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : คุณลักษณะผู้ประกอบการ หลักจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การสร้างแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การหาแหล่งทุน การวางแผนธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และเครื่องหมายการค้า การบัญชีเบื้องต้น การชำระภาษี และการประเมินผลประกอบการ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social responsibility, motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business plan, branding & trademark, basic accounting, tax payment, and business evaluation