เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 000175
version : 1
ชื่อวิชา : การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สำหรับการแก้ปัญหา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principle, concept and process of creative thinking, information and knowledge seeking, reasoning, thinking and decision making, develop and techniques of creative thinking, application of mathematic scientific and social thinking for problem solving