เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 000174
version : 1
ชื่อวิชา : ทักษะการเรียนรู้
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและความสำคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้ดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห์การคัดสรรแหล่งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินวิเคราะห์ การเขียนและนำเสนอในเชิงวิชาการ จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concept and importance of the 21stcentury learning skills, digital literacy, analyticalthinking, selection of information sources, information seeking, evaluation, analysis,academicwriting andpresentation, academic ethics and integrity