เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 000147
version : 1
ชื่อวิชา : ศาสตร์ของความสุข
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและความสำคัญของความสุข มิติของความสุข ศิลปะการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข การปฏิบัติตนให้เกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดำเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and importance of happiness, dimensions of happiness, the art of happy lifestyle, practice for physical and mental well-being, aesthetic lifestyle