เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 000104
version : 2
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษ 4
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง นำเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจำวัน การเรียน และ อาชีพ ในระดับที่สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา 000 103
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in every-day life, learning, and occupation at a higher level than the course 000 103