เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 000103
version : 3
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษ 3
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง นำเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจำวันการเรียน และ อาชีพ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in everyday life, learning, and occupation