เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 000102
version : 4
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษ 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจำวันและในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา 000 101
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life and learning at a higher level than the course 000 101