เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408102
version : 2
ชื่อวิชา : ภาษาจีน 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน อักษรจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์และสำนวนภาษาจีนในระดับต้น วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวจีน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Using Chinese for communication in every life; Chinese Characters; Vocabulary; Basic Grammars and expressions Chinese culture and way of life