เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408101
version : 2
ชื่อวิชา : ภาษาจีน 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : สัทอักษรพินอิน การเขียนอักษรจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคในระดับพื้นฐาน การสนทนาในชีวิตประจำวัน และเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวจีน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Pinyin Phonetics; Chinese Characters Writing; vocabularies; basic grammars and structures; Chinese conversation in everyday use; context of Chinese culture and ways of life