เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 420100
version : 1
ชื่อวิชา : การเรียนรู้โดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิด วิธีการเรียนรู้จากชุมชุน วิธีการปรับตัวและการเข้าหาชุมชุน การจัดกระบวนการชุมชุนเพื่อการเรียนรู้ การเข้าร่วมใช้ชีวิติในชุมชุนเพื่อศึกษาเรียนรู้ การดำเนินชีวิต การทำกิจกรรม ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concept and methods of community-based learning; approaching and adjusting to community; community processes for learning; engaging and partipathing in way of life community about problems and methods for solving problems to promote community development