เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 427511
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาบาฮาซา 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ลักษณะภาษา โครงสร้าง และศัพท์พื้นฐานในภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย การฟังและพูดภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย ในสถานการณ์ต่างๆ การอ่านและเขียนข้อความสั้นๆ ในภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Characteristics, structure, basic vocabularies in Bahasa Indonesia; listening and speaking of Bahasa Indonesia in various situation; reading and writing short notes in Bahasa Indonesia