เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 410101
version : 2
ชื่อวิชา : ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเรียนรู้อักษร คันจิขั้นต้นประมาณ 50 ตัว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of Japanese listening, speaking, reading and writing skills at the basic level for communication learning approximately 50 characters of kanji