เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 412898
version : 1
ชื่อวิชา : วิทยานิพนธ์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การทำวิจัยในประเด็นปัญหาด้านการจัดการสารสนเทศและความรู้ โดยอยู่ในความดูแลและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Research conducting on problem issue in information and knowledge management under supervision and guidance of the thesis advisor(s).