เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 412712
version : 3
ชื่อวิชา : การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดเกี่ยวกับเอกสารและการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ ประเภทของเอกสาร และจดหมายเหตุ วงจรของเอกสาร การควบคุมเอกสารและจดหมายเหตุอย่างเป็นระบบ บุคลากรงานจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ การวิเคราะห์ความต้องการของการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุการวิเคราะห์และทำรายการเอกสาร การจัดระบบเอกสารและจดหมายเหตุ การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุและการป้องกัน การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี และเครื่องมือในการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of records and archives management, types of records and archives, records cycle, systematic control of records and archives, records and archives management personnel, records and archives need assessment,records and archives classification, record and archives storage and protection, electronic records management, technology and tools for records and archives management.