เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416413
version : 2
ชื่อวิชา : วัจนปฏิบัติศาสตร์ขั้นแนะนำ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้และความสำคัญของวัจนปฏิบัติศาสตร์ โครงสร้างการสนทนา วัจนกรรม การตีความหมาย การศึกษาวัจนกรรมในภาษาไทยปัจจุบัน กรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Knowledge and importance of pragmatics, structure of conversation, speech act, interpretation, speech act in modern Thai, case study